De Nieuwe Veste is eerst en vooral een instelling voor voortgezet onderwijs. De school wil ieder kind in de levensfase tussen 12 en 18 jaar, ongeacht zijn intellectuele niveau, ongeacht zijn afkomst en ongeacht zijn ondersteuningsbehoefte, de mogelijkheid bieden om bij hem of haar passend onderwijs te volgen. Een uitzondering vormen die kinderen voor wie een specifieke zorgindicatie is afgegeven. Bron: strategisch beleidsplan 2015-2019.

Dit is onze opvatting over passend onderwijs. Wij beschikken naast de reguliere leerlingenzorg over allerlei soorten voorzieningen behalve speciaal onderwijs te weten;

  • praktijkonderwijs;
  • Pitstop / Topsupport: permanent bemenste en centraal in de gebouwen gelegen tussenvoorzieningen waar leerlingen die extra hulp of aandacht nodig hebben worden opgevangen en begeleid;
  • rebound die voorziet in een tijdelijke opvang van leerlingen die door achterliggende prestaties en/ of opvallend gedrag in aanmerking komen voor een meer individuele begeleiding met zo nodig passend ‘externe’ hulp buiten de reguliere klas;
  • soorten van opvang die ook het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan bieden;
  • ambulante begeleiding (orthopedagoog, gedragsspecialist, specialisten op het gebied van autisme en leer- en gedragsproblemen).

De ondersteuning die wij bieden is maatwerk: per leerling wordt in overleg met ouders/verzorgers gekeken welke ondersteuning hij nodig heeft.

De mentor begeleidt en adviseert de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders/verzorgers.

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basiszorg die de mentor en de vakdocenten hem kunnen bieden, kan hij voor extra zorg terecht bij de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider kan, met toestemming van ouders/verzorgers, de problematiek van een leerling inbrengen in het Zorgadviesteam (ZAT) Dit team bestaat uit: schoolarts, maatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en schoolagent. Met hun expertise kunnen ze de school van advies voorzien en waar nodig ondersteuning bieden.

Als er bij het opstellen van het Ontwikkelperspectief van de leerling geen overeenstemming is tussen over de ondersteuningsbehoefte van een leerling of ons ondersteuningsaanbod dan vragen wij een deskundigenadvies van  de PCL+ /CAT van het samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten. Wij volgen het deskundigenadvies van de PCL+/CAT.  Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken op dit punt dezelfde lijn te volgen. 

Wij steven ernaar, dat alle leerlingen ondersteuning geïntegreerd in het onderwijs krijgen. Dit betekent, dat er bij ons geen ‘schotten’ tussen de verschillende voorzieningen zitten, dat wij leerlingen niet voor langere tijd op een geïsoleerde plek opvangen en dat alles wat wij doen gericht is op re-integratie en schakelen.

Passend onderwijs impliceert ook gedifferentieerd werken in de les. Wij zijn bezig om de muren die tussen leeftijdsfasen, opleidingen, afdelingen staan, af te breken, en meer te gaan denken in flexibele leerroutes of leerlijnen. Er zijn schoolbreed vier programma’s gestart met als doel het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten, die aansluiten bij onze visie op passend onderwijs.

Wij maken deel uit van de samenwerkingsverbanden Zuidoost Drenthe (locatie in Coevorden) en Noordoost Overijssel (locatie in Hardenberg). De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om de kwaliteit van de ondersteuning in de verbonden scholen op een hoog peil te brengen en te houden. De Inspectie van het Onderwijs heeft hiervoor een toezichtskader opgesteld.

Voor meer informatie over passend onderwijs op De Nieuwe Veste verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsplan (SOP) Coevorden en het perspectief op school (POS) Hardenberg 2016/2017 en/of staande link:

Meer informatie? www.passendonderwijs.nl

Perspectief op school
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden.
Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die de school kinderen kan bieden. Vooral als het om
specifieke ondersteuningsbehoefte gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

Medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
Dyslexiebeleid Hardenberg 2016- 2018.pdf

Informatie over het samenwerkingsverband Noordoost Overijssel is te vinden op 
http://www.swvno-overijssel.nl