Aanmelding, toelating en plaatsing leerlingen De Nieuwe Veste
 

In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht eindigt op de dag waarop de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapten zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ouders zijn vrij in de keuze van de school waar hun kind onderwijs volgt.

De wet schrijft voor dat het openbaar onderwijs algemeen toegankelijk moet zijn. De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent echter niet dat een openbare school een kind nooit mag weigeren. Een openbare school mag een kind echter niet weigeren wegens zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen, het bijzonder onderwijs mag dat juist wel.
 
Voor toelating tot leerjaar 1 op De Nieuwe Veste geldt, dat een leerling voor 16 maart schriftelijk moet worden aangemeld. Indien het niet mogelijk is om de leerling voor 16 maart schriftelijk aan te melden en voor leerlingen die willen overstappen van een andere school, hanteert de school de wettelijke termijn van minimaal tien weken voor aanvang van het schooljaar. Een schriftelijke aanmelding betekent, dat de ouders het aanmeldingsformulier van De Nieuwe Veste invullen en ondertekenen.
 
De aanmelding voor leerjaar 1 verloopt in de meeste gevallen via de school van herkomst door middel van standaardformulieren. De toelating geschiedt op grond van het schriftelijk schooladvies van de basisschool. De basisschool geeft alle schoolverlaters voor 1 maart een schriftelijk schooladvies en moet het schooladvies voor 15 maart registeren in de basisregistratie onderwijs. Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van de leerling van meerdere jaren en geeft ons een breed beeld van de leerling. Voor het vaststellen van het schooladvies maakt de basisschool gebruik van de (digitale) Plaatsingswijzer, leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport van de leerling. Het schooladvies van de basisschool is bindend voor de toelating tot De Nieuwe Veste. Wij kunnen een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Het is alleen toegestaan om een leerling lager te plaatsen dan het schooladvies op verzoek van de ouders.
 
Medio april wordt het resultaat van de verplichte eindtoets basisonderwijs bekend. Het resultaat van de toets geldt voor alle leerlingen als tweede onafhankelijke gegeven (second opinion). Indien het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het schooladvies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot De Nieuwe Veste. Indien het resultaat van de eindtoets lager is dan het schooladvies heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.
Vaak nemen leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs ook deel aan de eindtoets basisonderwijs. Het resultaat van de toets heeft voor hen echter niet de betekenis van een onafhankelijk tweede gegeven, omdat voor hun toelating een indicatie (via de samenwerkingsverbanden) vereist is.
 
De ouders hebben de mogelijkheid om de leerling bij verschillende scholen tegelijk aan te melden. De ouders zijn verplicht om te melden of en bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is verantwoordelijk voor het starten van eventueel onderzoek. Het bevoegd gezag van de school beslist uiterlijk binnen zes weken op een verzoek om toelating. Deze termijn kan met maximaal vier weken verlengd worden.
 
Wilt u meer lezen over ons toelatingsbeleid? Lees dan onze procedure aanmelding, toelating, weigering en plaatsing leerlingen.