Jaarverslag 2017

De Nieuwe Veste geeft één verslag uit (bestuursverslag en jaarrekening gecombineerd) en maakt geen aparte publieksversie.
Wij willen met dit jaarverslag alle belanghebbenden op eerlijke en heldere wijze informeren over de acties en prestaties en de soms onvermijdelijke bijbehorende dilemma’s.

Het bestuursverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • hoofdstuk 1: leeswijzer en inhoudsopgave;
  • hoofdstuk 2: voorwoord voorzitter College van Bestuur;
  • hoofdstuk 3: beschrijving van het organisatieprofiel;
  • hoofdstuk 4: beschrijving van de strategie en het beleid;
  • hoofdstuk 5: beschrijving van de in 2017 behaalde resultaten;
  • hoofdstuk 6: overzicht van de belanghebbenden van De Nieuwe Veste;
  • hoofdstuk 7: verslag College van Bestuur;
  • hoofdstuk 8: verslag Raad van Toezicht;
  • hoofdstuk 9: verslag Medezeggenschapsraad
  • hoofdstuk 10: continuïteitsparagraaf

Het jaar 2017 is voor De Nieuwe Veste in veel opzichten een overgangsjaar geweest. Dat komt allereerst omdat de omgeving van de school is veranderd. De krimp in de ‘markt’ van potentiële leerlingen is, zeker in Coevorden, nu echt ingezet. De Inspectie baseert haar oordelen vanaf augustus 2017 op een nieuw waarderingskader. De CAO-partijen in het voortgezet onderwijs zijn overeen gekomen dat schoolbesturen samen met hun medewerkers een ‘professioneel statuut’ moeten opstellen. Er is uitgebreide en dwingende wet- en regelgeving op de scholen afgekomen met betrekking tot privacy, integriteit, veiligheid, governance en medezeggenschap. 

De school past zich niet alleen aan, zij probeert pro-actief te zijn met eigen beleid. Allereerst onderwijskundig. Na de vestiging Hardenberg zijn ook de afdelingen praktijkonderwijs en basis- en kader zich grondig onderwijskundig gaan vernieuwen. De mavo is de facto een samenstel van leerwegen geworden, waarvan een deel zich samen met basis en kader richt op de aansluiting met het mbo en een ander deel gericht is op leerlingen van wie de talenten liggen op het grensvlak met de havo. In de beroepsgerichte leerwegen is sinds augustus 2017 rondom zes examenprofielen een bijna onbegrensd aantal mogelijke leerwegen ontstaan. Daartoe is heel fors geïnvesteerd in gebouw en inrichting voor de praktijkvakken. In de onderbouw van de beroepsgerichte afdelingen is hard en met succes gewerkt om van de kant van de inspectie van het onderwijs erkenning te krijgen voor een gepersonaliseerde Nieuwe Veste onderwijsvariant. havo en vwo hebben in het najaar de eerste concrete plannen ontwikkeld om rondom het klassikale onderwijs ook flexibeler settings voor leerlingen en docenten te creëren. In Hardenberg is nu ook in de bovenbouw gestart met ‘leren op vwo-niveau’, en voor de leerlingen van basis, kader en gemengde leerweg is een spectaculair programma ontstaan rond het profiel Dienstverlening en Producten, in samenwerking met onder meer het Alfa College. Zowel in Coevorden als Hardenberg is het onderwijsaanbod aan anderstaligen ‘volwassen' geworden. Op beide locaties is een traditie aan het ontstaan waar het gaat om geïntegreerde leerling-ondersteuning (begeleiding, zorg). 

Organisatiekundig is er ook veel gebeurd. Er is een nieuwe, ‘afgeslankte’ en goed voorbereide directie aangetreden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn "laag" in de school belegd, de nieuwe besturingsfilosofie die al langer was aangekondigd en voorbereid, wordt vanaf schooljaar 2017-2018 daadwerkelijk toegepast. Daarin past een herstel van de wat vervaagde dualiteit van bestuur en management, en een opwaardering van de rol van de staf richting beleidsadvisering. Ook past daarin een serieuze inspanning om allerlei pseudo-managementvraagstukken te herdefiniëren als vragen om coördinatie op de werkvloer onder eigen verantwoordelijkheid van (groepen) medewerkers. Extern neemt de school steeds nadrukkelijker het standpunt in dat organisaties en instituties zich zouden moeten richten op samenwerking in netwerken zonder al te vaste structuren en regels. 

Frida Steenblik, voorzitter College van Bestuur

Het streven van De Nieuwe Veste is om de kwaliteit van het verslag jaarlijks te optimaliseren.  Uw opmerkingen over en ideeën voor verbetering van dit verslag zijn van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar info@sgdnv.nl