Uw stem telt mee!
 

Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, personeel, bestuur en directie achter staan. De Nieuwe Veste heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder-/leerlinggeleding (OL) en een even grote personeelsgeleding (PMR). De vergadercyclus is ongeveer zeven weken waarin de MR één intern overleg heeft en één vergadering met de directie en het bestuur. Zaken als lessentabelen, vakantierooster, formatiegelden, begroting en de kwaliteit van onderwijs worden dan besproken. Op deze manier worden ouders, leerlingen en personeelsleden actief betrokken bij de ontwikkeling van De Nieuwe Veste. Door actief mee te denken en mee te beslissen vormen we samen een school die sterk verankerd is in de regio en waar we trots op kunnen zijn!

De wet
De rechten van de MR zijn op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Krachtens de WMS is de MR bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren in alle ontwikkelingen die de school betreffen. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeelsleden gekozen. Bepaalde ontwikkelingen kunnen pas geregeld worden na instemming, dan wel advies van de MR!


Huidige samenstelling
de heer J.A. Kempen, voorzitter (PMR/Coevorden)
mevrouw L. Boekhoudt, vice-voorzitter (OL/leerling)
de heer E. Boxem, secretaris (PMR/Coevorden)
mevrouw S. Laarhuis, (PMR/Coevorden)
mevrouw J. Bakker, (PMR/Coevorden)
 mevrouw B. Dijke, (PMR/Hardenberg)
de heer J. Sterkenburg, (PMR/Hardenberg)
mevrouw A. Boerland, (OL/ouder)
mevrouw P. Groenenberg, (OL/ouder)
de heer R. Geel (OL/ouder)
mevrouw C. Kampman (OL/ouder)
mevrouw B. Vogelaar (OL/leerling)
de heer T. Engels (OL/leerling)
de heer R. van Son (PRM/Coevorden)
de heer W. de Graaff (PRM/Coevorden)

Contact
secretariaatMR@sgdnv.nl