Stichting

De stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is een Stichting die het bevoegd gezag heeft over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg.

Locaties
De kernactiviteit van de Stichting is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs (VO) aansluitend aan het basisonderwijs in Coevorden, Hardenberg en omstreken. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit één openbare, brede school De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste heeft één locatie in Coevorden en één locatie in Hardenberg.

Opleidingen en sectoren
De Nieuwe Veste heeft veel verschillende opleidingen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Voor anderstaligen verzorgt De Nieuwe Veste de eerste opvang (taalklas). De school heeft de verschillende opleidingen ondergebracht in drie sectoren.

  • De leerlingen die vooral willen leren in de praktijk, kunnen kiezen voor vmbo basis, vmbo kader en praktijkonderwijs. Deze opleidingen vormen samen de sector beroepsgerichte leerwegen.
  •  Voor leerlingen die later willen doorleren of studeren, heeft de school de opleidingen vmbo gemengde leerweg, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Deze opleidingen vormen samen de sector mavo, havo en vwo. De leerlingen van deze sector kunnen kiezen voor het Technasium. Het Technasium is een formule voor beter bètaonderwijs.
  • De Nieuwe Veste biedt in Coevorden minderjarige, niet Nederlands sprekende leerlingen (vaak met een vluchtelingenstatus), onderwijs aan dat passend is voor deze doelgroep (taalkas). De taalklas maakt deel uit van de sector mavo, havo en vwo.
  • De afdelingen vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengde leerweg, mavo en havo aan de Piet Heinstraat in Hardenberg vormen samen de derde sector.
  • Het bevoegd gezag ligt bij het eenhoofdige College van Bestuur van de Stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Postbus 240
7740 AE Coevorden
0524-593800

Bezoekadres
Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden

KvK. 04088532

Statuten
In de statuten staat beschreven hoe de Stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt.

Goed onderwijsbestuur
Goed onderwijsbestuur ‘governance’ is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op (onderwijs)organisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de (onderwijs)organisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoord en doelmatig onderwijs levert.

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het Voortgezet Onderwijs.
De VO-raad heeft een code goed bestuur opgesteld, die door ons wordt onderschreven en opgevolgd. In 2015 is de code herzien en is een aantal eisen en richtlijnen toegevoegd. Naar aanleiding van de nieuwe eisen/richtlijnen heeft De Nieuwe Veste begin 2016 het bestuursverslag herzien en de verantwoording op de website verbeterd. Op de website van De Nieuwe Veste vindt u onder organisatie alle informatie die te maken heeft met onze governance.

Regelingen goverannce
U kunt de statuten van de Stichting en onze regelingen op het gebied van governance, bestuur en toezicht bekijken via de website van De Nieuwe Veste onder organisatie – regelingen en downloads.