Verlof vragen

Voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden gevraagd. 

Verlof in verband met religieuze verplichting 
Wanneer leerlingen plichten moeten vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen hiervoor minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk bij de leerlingcoördinator een verzoek in te dienen. 

Verlof in verband met aard beroep ouders 
Als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één) van de ouders tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan kan een verzoek voor een gezinsvakantie buiten de vastgestelde data bij de afdelingsdirecteur worden gedaan. Het verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen. deze zijn te vinden in de schoolgids. 

Verlof in verband met 'andere gewichtige omstandigheden'
Er zijn andere gewichtige omstandigheden waarvoor verlof kan worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor een huwelijk van bloed- of aanverwanten.

Om verlof aan te vragen moet het verlofbriefje door ouder(s) en/of verzorger(s) worden ingevuld en ondertekend.
De leerling levert het formulier in bij de leerlincoördinator.

verlofaanvraag.pdf