Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Schorsing leerling

Wij kunnen een leerling voor maximaal vijf schooldagen schorsen. Dit houdt in, dat wij de leerling tijdelijk de toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen. Dit betekent niet dat de leerling vrij heeft van school. Wij blijven verplicht de leerling onderwijs te geven, bijvoorbeeld door extra huiswerk. Wij maken hierover afspraken met de leerling en ouders. Als wij in overleg zijn over verwijdering van een leerling kan de leerling voor een periode langer dan vijf schooldagen worden geschorst. Bij een schorsing langer dan één dag worden de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis gesteld.
Bij schorsing zijn de volgende stappen van belang:

  1. De sectordirecteur kan een leerling schorsen voor een periode van maximaal twee schooldagen. Bij een schorsing langer dan twee schooldagen beslist het College van Bestuur.
  2. Een leerling kan door de sectordirecteur de toegang tot bepaalde of tot alle lessen worden ontzegd. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te worden. Een uitzondering op de maximale duur van een schorsing vormt de schorsing die ingaat, terwijl er overleg gaande is over de definitieve verwijdering van een leerling. De schorsing duurt dan net zo lang als de tijd die nodig is, om te komen tot een beslissing over de eventuele verwijdering.
  3. De sectordirecteur maakt de beslissing tot schorsing schriftelijk aan de leerling en zijn ouders (als de leerling nog geen 21 jaar is) bekend. 
  4. De leerling en zijn ouders worden rond de dag van terugkeer uitgenodigd voor een gesprek met de teamcoördinator en/of de sectordirecteur. Het gesprek heeft tot doel om de zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject.
  5. Wanneer de leerling of zijn ouders ondanks eerdere gedragsafspraken en ondanks een laatste waarschuwing zijn gedrag niet verbetert, kunnen wij afhankelijk van de overige omstandigheden, tot verwijdering overgaan.
  6. Een schorsing is een beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een leerling en zijn ouders (als de leerling nog geen 18 jaar is) kunnen binnen zes weken na dagtekening van de beslissing om de leerling te schorsen schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. Het indien van een bezwaarschrift betekent niet, dat de beslissing om de leerling te schorsen niet mag worden uitgevoerd. 
  7. Het College van Bestuur stelt een onderzoek in en/of houdt een hoorzitting. Het College van Bestuur neemt in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan alle partijen. Tegen een beslissing van het College van Bestuur is beroep mogelijk bij de bestuursrechter.
     

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.