Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Verwijdering leerling

Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel. Daarom maken wij voorafgaand aan een beslissing tot verwijdering een zorgvuldige belangenafweging. Het gaat om de afweging tussen het belang van de leerling om op onze school te blijven en het belang van onze school bij verwijdering van de leerling. De verwijdering van een leerling is gebonden aan strikte voorwaarden en is uitsluitend mogelijk als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. Als wij in overleg zijn over verwijdering van een leerling kan de leerling worden geschorst.
Er zijn twee reden om te beslissen tot verwijdering van een leerling:

 • het niet  kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van een leerling;
 • ernstig wangedrag van de leerling of ouders.


Bij verwijdering zijn de volgende stappen van belang:

 1. De sectordirecteur overlegt met het College van Bestuur over verwijdering van een leerling. Bij een voornemen tot verwijdering volgt overleg met de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar (indien de leerling leerplichtig is). 
 2. De sectordirecteur en de teamcoördinator nodigen de leerling en zijn ouders (als de leerling nog geen 18 jaar is) schriftelijk uit voor een gesprek over het voornemen om tot verwijdering over te gaan. De leerling en zijn ouders kunnen tijdens het gesprek hun mening inzake de voorgenomen verwijdering kenbaar maken. 
 3. Indien het gesprek met de leerling en zijn ouders geen aanleiding vormt om van het voornemen tot verwijdering af te zien, bericht het College van Bestuur dit schriftelijk aan de leerling en de ouders (als de leerling nog geen 21 jaar is).
 4. De leerling en zijn ouders kunnen binnen drie weken na verzending van het voornemen tot verwijdering hun mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het College van Bestuur.
 5. Na het voornemen tot verwijdering gaan wij actief op zoek naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten. Wij benaderen alle (ook bijzondere) scholen die binnen een redelijke afstand van onze school zijn gelegen. 
 6. Indien een school bereid is gevonden de leerling toe te laten, gaat het College van Bestuur definitief tot verwijdering over. Het College van Bestuur deelt het besluit tot definitieve verwijdering aan de leerling en zijn ouders mee en stelt de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis.
 7. Een verwijding is een beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een leerling en zijn ouders (als de leerling nog geen 18 jaar is) kunnen binnen zes weken na dagtekening van de beslissing om de leerling te verwijderen schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de beslissing om de leerling te verwijderen niet mag worden uitgevoerd. 
 8. Als bezwaar is gemaakt tegen een verwijderingsbesluit gerelateerd aan Leerling Gebonden Financiering (LGF) kan de Advies Commissie Toelating en Begeleiding (ACTB) om advies worden gevraagd. Het College van Bestuur neemt het advies mee in de heroverweging naar aanleiding van het bezwaarschrift. Het advies van de ACTB is niet verplicht en niet bindend.
 9. Het College van Bestuur stelt een onderzoek in en/of houdt een hoorzitting. Het College van Bestuur neemt in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing en deelt deze schriftelijk mee aan alle partijen. Tegen een beslissing van het College van Bestuur is beroep mogelijk bij de bestuursrechter.
   

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.