Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Bezwaar

Binnen De Nieuwe Veste worden dagelijks beslissingen genomen.  Als u het oneens is met een beslissing van school of een van onze medewerkers dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. 

In sommige gevallen is een beslissing een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld beslissingen over de toelating, de bevordering of het schorsen of verwijderen van een leerling. In dat geval geldt de klachtenregeling niet, maar kan binnen zes weken na dagtekening van de beslissing schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur. In het bezwaarschrift moet staan:

  •  datum van indiening;
  • met welke beslissing u het niet eens bent;
  • waarom u het niet eens bent met deze beslissing;
  • ondertekening (door de leerling en/of de ouders als de leerling jonger is dan 18 jaar).

    Bij het bezwaarschrift moet een kopie van de bestreden beslissing worden gevoegd. 


Het College van Bestuur stelt een onderzoek in en/of houdt een hoorzitting. Het College van Bestuur neemt in principe binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing en deelt de beslissing schriftelijk mee aan alle partijen. Tegen een beslissing van het College van Bestuur is beroep mogelijk bij de bestuursrechter.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.