Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Commissie van Beroep Examens

Een lid van de directie kan een maatregel nemen bij onregelmatigheden tijdens enig deel van het examen of bij afwezigheid zonder geldige reden tijdens enig deel van het examen. Als u het oneens bent met de maatregel dan kunt u in beroep gaan bij de commissie van beroep examens. De klachtenregeling geldt in dat geval niet. Om in beroep te gaan moet u binnen vijf schooldagen na bekendmaking van de beslissing een schriftelijk beroepschrift sturen naar de commissie van beroep examens. In het beroepschrift moet staan:

  • datum van indiening;
  • met welke beslissing u het niet eens bent;
  • waarom u het niet eens bent met deze beslissing;
  • ondertekening (door de leerling en/of de ouders als de leerling jonger is dan 18 jaar).


Bij het beroepschrift moet een kopie van de bestreden beslissing worden gevoegd.

De commissie van beroep stelt een onderzoek in en/of houdt een hoorzitting. De commissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing en deelt de beslissing schriftelijk mee aan alle partijen. Tegen een beslissing van de commissie van beroep examens is geen beroep mogelijk bij de bestuursrechter.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.