Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Klokkenluidersregeling 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u moeite mee heeft. De gebeurtenissen hebben meestal betrekking op de dagelijkse gang van zaken in de school en worden in onderling overleg op een juiste wijze afgehandeld. Als het door de aard van de gebeurtenis niet mogelijk is of als de gebeurtenis niet op de juiste is afgehandeld, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Het gaat daarbij vooral om kwesties waarbij het eigen belang in het geding is. Het is ook mogelijk om zaken over school via de Medezeggenschapsraad aan de orde te stellen. Ondanks deze voorzieningen blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet van u kan worden verwacht dat u van deze procedures gebruik maakt. Daarom beschikken wij over een klokkenluidersregeling.

De regeling biedt rechtsbescherming en vertrouwelijkheid als uw positie binnen de school op het spel staat als bekend wordt dat u degene bent die een ernstige misstand heeft aangekaart. Als klokkenluider overtreedt u bewust de normen (loyaliteit, geheimhouding en solidariteit) om een hogere norm (bestrijden van een ernstige misstand) te dienen. De klokkenluidersregeling is alleen bedoeld voor ernstige misstanden zoals:

  • (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift (strafbaar feit, gevaar volksgezondheid);
  • (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
  • (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
  • (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de school door onbehoorlijk handelen of nalaten.

     

Vertrouwenspersoon integriteit

Wij hebben een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld. De vertrouwenspersoon integriteit kan u informatie en advies geven, ondersteuning bieden bij het vermoeden van een misstand en u wijzen op de juiste routes. De vertrouwenspersoon integriteit maakt geen deel uit van de school.
De taak van vertrouwenspersoon integriteit wordt vervuld door mevrouw D. Bodenstaff. U kunt mevrouw Bodenstaff bereiken via telefoonnummer 06-13026416 of per e-mail via b.j.bodenstaff@hetnet.nl.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.