Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Klachten

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u moeite mee heeft. De gebeurtenissen hebben meestal betrekking op de dagelijkse gang van zaken in de school en worden in onderling overleg op een juiste wijze afgehandeld. Als het door de aard van de gebeurtenis niet mogelijk is of als de gebeurtenis niet op de juiste is afgehandeld, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Een klacht kan gaan over de wijze waarop u bent behandeld of over een gedraging door school of een van onze medewerkers. Een klacht kan ook gaan over beslissingen. Een klacht moet binnen één jaar na een gedraging of beslissing worden ingediend.

In sommige gevallen is een beslissing een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld beslissingen over de toelating, de bevordering of het schorsen of verwijderen van een leerling. In dat geval geldt de klachtenregeling niet, maar kan bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.
De klachtenregeling geldt ook niet voor klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, bijvoorbeeld de commissie van beroep examens.

Wij hebben een interne contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon aangesteld als aanspreekpunt voor klachten en om te zorgen dat klachten niet escaleren, maar volgens de correcte klachtroutes worden opgelost.

Voor de behandeling van klachten die niet intern opgelost kunnen worden, zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) te Utrecht. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling door de LKC. Daar vindt u ook de contactgegevens van de LKC.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.