Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Ondersteuning

Wij willen ieder kind in de levensfase tussen 12 en 18 jaar, ongeacht zijn intellectuele niveau, ongeacht zijn afkomst en ongeacht zijn ondersteuningsbehoefte, de mogelijkheid bieden om bij hem of haar passend onderwijs te volgen. Een uitzondering vormen die kinderen voor wie een specifieke zorgindicatie is afgegeven. 
Wij beschikken naast de reguliere leerlingenzorg over allerlei soorten voorzieningen behalve speciaal onderwijs te weten;

  • praktijkonderwijs;
  • Pitstop Coevorden (tussenvoorziening waar leerlingen kunnen worden opgevangen en begeleid);
  • Topsupport Hardenberg (idem);
  • soorten van opvang die ook het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan bieden;
  • ambulante begeleiding (orthopedagoog, gedragsspecialist).

 

De ondersteuning die wij bieden is maatwerk per leerling wordt in overleg met ouders gekeken welke ondersteuning nodig is. De mentor begeleidt en adviseert de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt binnen de school. Als een leerling niet genoeg heeft aan de basiszorg die de mentor en de vakdocenten hem kunnen bieden, kan hij voor extra zorg terecht bij de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider kan, met toestemming van ouders, de problematiek van een leerling inbrengen in het zorgadviesteam (ZAT).

Als er bij het opstellen van het ontwikkelperspectief van de leerling geen overeenstemming is tussen over de ondersteuningsbehoefte van een leerling of ons ondersteuningsaanbod dan vragen wij een deskundigenadvies  van het samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten. Wij volgen het deskundigenadvies.  

Wij maken deel uit van de samenwerkingsverbanden Zuidoost Drenthe (locatie Coevorden) en Noordoost Overijssel (locatie Hardenberg). De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om de kwaliteit van de ondersteuning in de verbonden scholen op een hoog peil te brengen en te houden. 
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.