Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Jaarverslag 2018

De Nieuwe Veste geeft één verslag uit (bestuursverslag en jaarrekening gecombineerd) en maakt geen aparte publieksversie. De Nieuwe Veste wil met dit jaarverslag alle belanghebbenden op eerlijke en heldere wijze informeren over de acties en prestaties en de soms onvermijdelijke bijbehorende dilemma’s.

De interne en externe ontwikkelingen uit 2017 hebben in 2018 verder vorm en inhoud gekregen binnen De Nieuwe Veste. De krimp en vergrijzing van de bevolking in onze omgeving zorgen ervoor dat er minder potentiële leerlingen zijn. Deze trend zal zich de komende tien jaren, zeker in Coevorden, sterk doorzetten. In 2018 is duidelijk geworden dat de gevolgen van de leerlingendaling bij gelijkblijvend marktaandeel voor De Nieuwe Veste extra maatregelen noodzakelijk maken om het voortbestaan van De Nieuwe Veste zeker te stellen. Sinds de zomer van 2018 is De Nieuwe Veste intensief in gesprek gegaan met de gemeenten Coevorden en Hardenberg over passende huisvesting. Op basis van de financiële situatie is De Nieuwe Veste in 2019 gestart met de ‘Ombuiging’.

Organisatiekundig is er veel gebeurd. De onderwijsteams zijn in goede samenwerking bezig aan de ontwikkelingen in de sector. Het College van Bestuur en de directie hebben samen de mogelijkheid benut om de dualiteit van bestuur en directie te herstellen en tot een goede samenwerking te komen. Een volwaardige rol van de stafdiensten ten aanzien van de beleidsadvisering en ondersteuning zijn daarbij van groot belang en een belangrijke factor gebleken voor succes. De ontwikkelingen in 2018 waren naar tevredenheid.

De krimp en vergrijzing in onze regio geeft aanleiding tot bezinning. Naast de interne dynamiek die deze processen geven, zijn er andere, adaptieve, onderwijsconcepten nodig om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven garanderen. Dit moeten we ieder jaar met minder medewerkers gaan doen. Extern neemt de school steeds nadrukkelijker het standpunt in dat organisaties zich moeten gaan richten op samenwerking in netwerken met een gemeenschappelijk doel, zonder al te vaste structuren en regels.

Frida Steenblik, voorzitter College van Bestuur
Uw opmerkingen over en ideeën voor verbetering van dit verslag zijn van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar info@sgdnv.nl.