Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Jaarverslag 2019

De Nieuwe Veste geeft één verslag uit (bestuursverslag en jaarrekening gecombineerd) en maakt geen aparte publieksversie. De Nieuwe Veste wil met dit jaarverslag alle belanghebbenden op eerlijke en heldere wijze informeren over de acties en prestaties en de soms onvermijdelijke bijbehorende dilemma’s.

Het kalenderjaar 2019 was een enerverend jaar. De krimp in de regio zette duidelijk door in het aantal leerlingen bij De Nieuwe Veste en de ons omliggende scholen voor voortgezet onderwijs. Dit gegeven, met meerdere andere wijzigingen in bijvoorbeeld de bekostiging vanuit de overheid, leiden tot onrust in het onderwijs en de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. De vraag om ondersteuning van individuele en groepen leerlingen neemt snel toe, terwijl de middelen afnemen zowel absoluut als relatief.

De Nieuwe Veste is het jaar gestart met het opnieuw formuleren van de onderwijsdoelen en de randvoorwaarden daarbij voor het nieuwe schoolplan 2020 -2021. Dit proces is intensief geweest en daarin hebben alle geledingen van de school geparticipeerd, evenals onze omgeving. Vanaf 2020 werken we aan het uitwerken en realiseren van het schoolplan en de daarop gebaseerde sectorplannen 2020 - 2022.

Bij de invulling van de begroting voor 2019 was het nodig om dit projectmatig aan te pakken. Het project heeft de naam De Ombuiging gekregen en loopt van 2019 tot 2022, gedurende de jaren dat het aantal leerlingen door de krimp relatief het sterkst daalt. In 2019 hebben we in samenwerking met allen de gestelde doelen kunnen realiseren. We hebben deze samenwerking intern en extern hard nodig om onderwijskundig en financieel onze doelen ook in de toekomst te halen. De samenwerking met het bedrijfsleven is dan ook sterk geïntensiveerd.

De lichtpunten dit jaar waren de voortgang bij de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Coevorden en de realisatie van de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting in Hardenberg. We hebben er alle vertrouwen in dat we door de goede samenwerking met de beide gemeenten de huisvesting en de kwaliteit van het onderwijs verder kunnen ontwikkeling.
 

De toekenning van de gelden voor Sterk Techniek Onderwijs Hardenberg –Coevorden is een ander lichtpunt in 2019. We gaan ervoor om in samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en andere instellingen het techniekonderwijs en technologie in bredere zin een interessante invulling te geven, zodat meer leerlingen zich vertrouwd gaan voelen met technologie en ervoor kiezen als vervolgstudie in het MBO, HBO of de Universiteit.

Uw opmerkingen over en ideeën voor verbetering van dit verslag zijn van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar bestuur@sgdnv.nl