Coevorden Hardenberg
Coevorden
Coevorden Hardenberg
Coevorden Hardenberg

Stichting

De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken heeft het bevoegd gezag over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg. In de stichtingsstatuten is beschreven hoe de stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt.
De kernactiviteit van de stichting is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in Coevorden, Hardenberg en omstreken. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit één openbare, brede school De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste heeft één locatie in Coevorden en één locatie in Hardenberg. Het bevoegd gezag ligt bij het eenhoofdige College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden.

Goed onderwijsbestuur ‘governance’ is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op (onderwijs)organisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de (onderwijs)organisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoord en doelmatig onderwijs levert. De stichting is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het Voortgezet Onderwijs. De VO-raad heeft een code goed bestuur opgesteld, die door ons wordt onderschreven en opgevolgd. 

Klik hier voor meer informatie over de stichting, bestuur en toezicht.