Aanmeldingsformulier klas 1 1 / 5

Persoonlijke gegevens leerling

Achternaam* (volgens burgerlijke stand)
Tussenvoegsel (voluit)
Voornamen* (doopnamen)
Roepnaam*
Geslacht*  

Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Geboorteland*
(tekst vult automatisch aan bij aanpassing)
Datum in Nederland
(indien buiten Ned. geboren)
BurgerServiceNummer*
Nationaliteit*
(tekst vult automatisch aan bij aanpassing)
Onderwijsnummer (Alleen voor Duitsland)
* verplichte velden

Toestemming uitwisseling leerlinggegevens

Hierbij verklaart ondergetekende: *
* aankruisen indien van toepassing en/of waarvoor u toestemming geeft

Toestemming publicatie beeldmateriaal


Ondergetekende wordt geacht op de hoogte te zijn van en te handelen conform de binnen De Nieuwe Veste geldende (gedrags)regels, waaronder de regels die vastgelegd zijn in de huisregels, het leerlingenstatuut en de gedragscode ICT van De Nieuwe Veste. De geldende (gedrags)regels staan op de website van de school (www.denieuweveste.nl) onder schoolgids en worden regelmatig onder de aandacht gebracht.

Hierbij verklaart ondergetekende, dat beeldmateriaal (foto′s en video′s) van zijn/haar kind gebruikt mag worden: *
* aankruisen indien van toepassing en/of waarvoor u toestemming geeft