De bestuursnaam van De Nieuwe Veste is Stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken. De stichting heeft het bevoegd gezag over de school en heeft een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt. 

Voortgezet onderwijs in de regio op twee locaties
De stichting verzorgt en bevordert het voortgezet onderwijs in de regio vanuit De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste is een openbare brede school met een locatie in Coevorden en een locatie in Hardenberg. 

Code Goed Onderwijsbestuur
De stichting is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad heeft de Code Goed Onderwijsbestuur. De Nieuwe Veste onderschrijft en volgt deze code. 

De Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen.

Onze directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid in samenwerking met het directieteam, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en (externe) belanghebbenden over:

 • het beleid;
 • de kwaliteit van het onderwijs;
 • de onderwijsresultaten.

De directeur-bestuurder is de heer W. Veenvliet. Zijn nevenfuncties zijn:

 • statutair bestuurder van het Havo platform
 • statutair bestuurder van het Almeloos Studiefonds

en als directeur-bestuurder:

 • lid algemene vergadering Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe
 • lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel


Onze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling (de directeur-bestuurder), is de werkgever van de directeur-bestuurder en is het klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van Onze Raad van Toezicht zijn: 

 • de heer J. Beenhakker (vice-voorzitter/secretaris)
 • de heer M. Beukers
 • mevrouw G. Geitz
 • mevrouw M.D. Kerkdijk (voorzitter)
 • mevrouw A. van der Schuur
 • de heer E.R. Timmer

Openbare vergaderingen 
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in de school op de locatie in Coevorden. 

Tijdens de vergadering is inspraak mogelijk op agendapunten. Ook kan een onderwerp, dat niet op de agenda staat, worden ingebracht. 
Inspreken gaat via een melding aan de voorzitter, voorafgaand aan de vergadering. De vergaderdata zijn:

 • woensdag 19 april 2023
 • woensdag 11 oktober 2023
 • woensdag 13 december 2023


aanvang 20.00 uur

Meer weten? In onze stichtingsstatuten is uitgebreid terug te vinden hoe de stichting juridisch en bestuurlijk is georganiseerd.