Onze organisatie

Stichting

De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken heeft het bevoegd gezag over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg. In de stichtingsstatuten is beschreven hoe de stichting juridischen bestuurlijk in elkaar steekt.

De kernactiviteit van de stichting is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in Coevorden, Hardenberg en omstreken. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit één openbare, brede school De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste heeft één locatie in Coevorden en één locatie in Hardenberg. Het bevoegd gezag ligt bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden.

Goed onderwijsbestuur ‘governance’ is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op (onderwijs)organisaties en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de (onderwijs)organisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoord en doelmatig onderwijs levert. De stichting is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het Voortgezet Onderwijs. De VO-raad heeft een code goed bestuur opgesteld, die door ons wordt onderschreven en opgevolgd.

Zie voor meer informatie over de stichting, bestuur en toezicht: Overzicht | Algemeen (Kennisdatabank) | Organisatie > Regelingen en Downloads. In documenten waarin gesproken wordt over het College van Bestuur wordt de directeur-bestuurder bedoeld.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken / De Nieuwe Veste is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de organisatie in samenwerking met het directieteam, de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden over het beleid, de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsresultaten.

De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door de heer W. Veenvliet. De nevenfuncties die de heer Veenvliet vervult, zijn statutair bestuurder van het Havo platform en statutair bestuurder van het Almeloos Studiefonds. Daarnaast vervult de heer Veenvliet nog twee nevenfuncties gerelateerd aan zijn functie als directeur-bestuurder te weten: lid algemene vergadering Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe en lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel.

Zie voor meer informatie over de stichting, bestuur en toezicht: Overzicht | Algemeen (Kennisdatabank) | Organisatie > Regelingen en Downloads. In documenten waarin gesproken wordt over het College van Bestuur wordt de directeur-bestuurder bedoeld.

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de stichtingsstatuten. De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling (de directeur-bestuurder), is de werkgever van de directeur-bestuurder en is het klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • de heer J. Beenhakker (vice-voorzitter/secretaris)
 • de heer M. Beukers
 • mevrouw G. Geitz
 • mevrouw M.D. Kerkdijk (voorzitter)
 • mevrouw A. van der Schuur
 • de heer J. Wortelboer

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden. Tijdens de vergadering kunt u inspreken op agendapunten om bijvoorbeeld een toelichting te geven waarom u het niet eens bent met een bepaald voorstel. Ook kunt u het woord voeren over een onderwerp, dat niet op de agenda staat. Voor nadere informatie over het inspreken kunt u terecht bij de bestuurssecretaris. Als u wilt inspreken, dan kunt u dit doorgeven aan de voorzitter, voorafgaand aan de vergadering. De vergaderdata zijn:

 • dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur
 • dinsdag 14 december 2021 om 19.30 uur
 • dinsdag 15 februari 2022 om 19.30 uur
 • woensdag 20 april 2022 om 19.30 uur
 • woensdag 6 juli 2022 om 19.30 uur

Zie voor meer informatie over de stichting, bestuur en toezicht: Overzicht | Algemeen (Kennisdatabank) | Organisatie > Regelingen en Downloads. In documenten waarin gesproken wordt over het College van Bestuur wordt de directeur-bestuurder bedoeld.