Schoolgids

Inbreng van ouders

Wie mee wil praten en denken krijgt daarvoor alle ruimte. Heel graag zelfs! Er zijn verschillende manieren voor ouders om dit structureel en actief te doen: via de ouderraad, als klassen- of als platformouder.

In de Ouderraad (OR) 
In de ouderraad denkt en doet een ouder mee in de school. Deze inbreng wordt gewaardeerd en serieus genomen. In de OR-vergaderingen zijn schoolse zaken aan de orde die via ouders en leerlingen op de agenda kunnen komen. Leden van de ouderraad bieden regelmatig een helpende hand en springen bij waar dat kan. Ze vervullen bijvoorbeeld een aanvullende rol bij beroepenmarkten en diploma-uitreikingen. De ouderraad vraagt voor haar activiteiten een vrijwillige bijdrage van ouders via de schoolkosten. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen.
De OR nodigt ouders die belangstelling hebben van harte uit om contact op te nemen:  
Ouderraad algemeen: secretariaatOR@sgdnv.nl
Ouderraad Hardenberg: ouderraadhardenberg@sgdnv.nl

Als Klassenouder
Een Klassenouder is de stem van de ouders en kan en mag allerlei schoolse zaken op de agenda zetten. Bij voorkeur zijn er voor iedere klas twee klassenouders. 

In het Ouderplatform
Nieuwe onderwijsontwikkelingen en -vormen kunnen eigenlijk maar op één plek daadkrachtig getest worden: in de lessen met de leerlingen. Bij deze testperiodes zijn ouders, naast leerlingen en docenten, een belangrijke klankbordgroep. Er zijn speciale ouderplatforms waarbij ouders constructief samenwerken met de andere partijen om onderwijsvernieuwingen te introduceren en te perfectioneren.