Schoolgids

Medezeggenschapsraad

Op de scholen van De Nieuwe Veste is meedenken en meedoen met alles wat er op school gebeurt goed mogelijk. We streven naar een grote leerling- en ouderbetrokkenheid bij het reilen en zeilen op de scholen. Medezeggenschap in de medezeggenschapsraad (MR) is daarbinnen een belangrijk gremium. De MR vormt de formele medezeggenschap, zoals in de wet is vastgelegd. Naast de formele rol denkt de MR actief mee over allerlei zaken die te maken hebben met het onderwijs, het welzijn en de toekomst van onze scholen en stichting. Op dat zo goed mogelijk te doen, is de MR altijd bezig om zich zo breed en gevarieerd mogelijk te laten vertegenwoordigen. Ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen hebben hier een belangrijke plek in.

De medezeggenschap op De Nieuwe Veste volgt de zeggenschap op de scholen en binnen de stichting. Dat betekent dat er op beide vestigingen een deelraad (DMR) actief is, die gevormd wordt door collegae, ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van de vestiging. Alle zaken die betrekking hebben op de vestiging worden daar besproken met de vestigingsdirectie. Een afvaardiging uit iedere DMR vormt de centrale raad (CMR). De CMR bespreekt de zaken die betrekking hebben op het stichtingsbrede beleid van De Nieuwe Veste (met de directeur-bestuurder). Door de nauwe relatie tussen DMR en CMR houden we de lijnen kort en is tegelijkertijd medezeggenschap geregeld op de plek waar die het belangrijkst is, op de scholen.

Interesse in lidmaatschap (op termijn?) van de MR? Neem contact op met secretariaatmr@sgdnv.nl