Schoolgids

Klachtenregeling en bezwaar

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waarover nadere tekst en uitleg nodig kan zijn. Zulke gebeurtenissen hebben meestal betrekking op de dagelijkse gang van zaken in de school en worden in onderling overleg afgehandeld naar tevredenheid van de betrokkenen. 

Klachtenregeling
Mocht het niet lukken in onderling overleg, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.
Klik hier voor meer informatie en de klachtenregeling.

Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon
De school heeft  een interne contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon aangesteld als aanspreekpunt voor klachten. Het doel is te voorkomen dat klachten escaleren en eveneens dat er volgens de correcte klachtroutes wordt gehandeld. 

Interne contactpersoon
De interne contactpersoon is het aanspreekpunt bij klachten. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenste omgangsvormen, maar ook klachten over gedragingen en beslissingen van school of een van onze medewerkers.

De interne contactpersoon zorgt ervoor, dat klachten niet escaleren, maar volgens de correcte klachtroutes, zoals beschreven in onze klachtenregeling, worden opgelost. De interne contactpersoon doet zelf geen onderzoek naar de klacht, maar vervult een doorverwijzende rol. Bij klachten met betrekking tot een vermeend zedendelict geldt een meldplicht bij de directeur-bestuurder.

De taak van interne contactpersoon wordt binnen De Nieuwe Veste vervuld door:
de heer H. Bloemberg, werkzaam op de locatie in Coevorden, h.bloemberg@sgdnv.nl
mevrouw J. Hoogland, werkzaam op de locatie in Hardenberg, j.hoogland@sgdnv.nl

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon biedt op verzoek begeleiding bij klachten, gaat met betrokkenen na welke mogelijkheden er zijn om binnen de school tot een oplossing te komen en geeft ondersteuning en advies. De externe vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.
De taak van externe vertrouwenspersoon wordt vervuld door de heer J. Wibbens en mevrouw J. Visser van het Vertrouwensbureau. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 085-1055055 of per e-mail via algemeen@hetvtb.nl.

Bezwaar
Binnen De Nieuwe Veste worden dagelijks beslissingen genomen. In sommige gevallen is een beslissing een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld beslissingen over de toelating, de bevordering of het schorsen of verwijderen van een leerling. In dat geval geldt de klachtenregeling niet, maar kan binnen zes weken na dagtekening van de beslissing schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.
Klik hier voor meer informatie.