Schoolgids

Gescheiden ouders

Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is het voor ons van belang om te weten of beide ouders met het gezag zijn belast.

  • Als beide ouders gezag hebben, voorzien wij beide ouders gelijkelijk van informatie.
  • Als slechts één ouder belast is het met het ouderlijk gezag dan voorzien wij de ouder die belast is met het gezag van informatie. De ouder met gezag dient de ouder zonder gezag te informeren over belangrijke zaken die het kind aangaan, waaronder de voortgang van het kind op school. Als een ouder zonder gezag ons verzoekt om informatie over de voortgang van zijn kind dan zijn wij verplicht om deze informatie te verstrekken. Wij informeren de met het gezag belaste ouder hierover.

 

Wij hebben een zelfstandige informatieplicht. Dit betekent, dat verzet van een ouder nooit een reden kan zijn voor weigering van informatie aan de andere ouder. Dat geldt in principe ook voor verklaringen van advocaten of van therapeuten die informatievoorziening in het belang van het kind ontraden. Alleen met een rechterlijke beschikking of als het belang van het kind zich daartegen verzet, wijken wij af van onze informatieplicht.