Type 1
De kosten voor schoolboeken en lesmaterialen komen voor rekening van de school. Dat geldt voor alle leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermaterialen van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en digitaal lesmateriaal waarvoor een licentie moet worden betaald.

Type 2
De kosten van persoonsgebonden materialen die een school voorschrijft en langer dan een jaar meegaan komen voor rekening van ouders. Denk hierbij aan een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, schrijfgerei, passer, multomap, gereedschap, sportkleding voor de gymles en praktijkkleding.

Type 3
(Kosten van) devices, zoals laptops en tablets zijn in het onderwijs niet meer weg te denken, maar de overheid houdt er in de leermiddelenbekosting nog geen rekening mee. Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen, maar hen hier niet toe verplichten. Stelt een school het gebruik van devices verplicht, dan moet de school bereid zijn deze beschikbaar te stellen of voor een volwaardig alternatief zorgen en hier duidelijk over communiceren naar ouders.

Type 4 
Verder mag een school aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor zaken en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt of geld heeft begroot. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schoolreizen, vieringen, langdurige extracurriculaire programma’s – zoals tweetalig onderwijs, technasium, vakcolleges, profielklassen en begaafdenprogramma’s – of bijlessen die worden aangeboden door de school. Sinds de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage (1 augustus 2021) is het niet langer toegestaan om leerlingen van wie de ouders niet betalen, in plaats van de activiteit een vervangend programma aan te bieden of een leerling te verbieden mee te gaan. Deze leerlingen mogen aan al deze activiteiten deelnemen, ook als de ouders hier niet voor betalen, ongeacht of ze niet kunnen of willen betalen.  

Schoolkosten type 4: goed om te weten!

De vrijwillige bijdrage wordt volledig besteed aan de genoemde activiteit en/of zaak. Alle items van schoolkosten type 4 zijn mogelijk dankzij de vrijwillige bijdrage. Ze zouden anders niet op dezelfde manier georganiseerd en geregeld kunnen worden.